Jilbab dan Dadar Gulung


Lima bungkus Dadar Gulung dihidangkan di warung kopi. Perbincangan hangat dimulai.

“Kyai, kenapa sih masih ngotot wanita harus pake jilbab?”
“Lha, kok sampeyan nanya gitu?”
“Jilbab itu kan, budaya Arab?”
“Lha, kok sampeyan bisa bilang gitu?”
“Kenyataannya begitu.”
“Terus, kalo saya bilang jilbab itu syari’at, sampean mau apa?”
“Jilbab itu kan dipake khusus buat shalat atau ke pengajian. Kalau di tempat umum ya mesti dibuka. Bego aja kebalik-balik.” Baca lebih lanjut

Iklan

Teng Manuk Teng Anak Merak Kukuncungan


Dicartakeun di hiji pakampungan aya hiji jelema tukang ngurus kebon, ngaranna Mubarok. Geus lila manehna teh gawe di eta pakebonan. Dina hiji mangsa datang anu ngabogaan kebonna tea, anu ngabogaan kebon teh nyaeta sodagar anu kacida beungharna ceuk paribasa tea mah bru dijuru bro dipanto ngalayah ditengahn imah di gigir si jabrig di kolong si jamrong di para si japra. Gek we tah dunungan anu boga kebon tea teh diuk di saung,tuluy manehna nyarita: “Mubarok kula teh asa hayang dalima anu amis, Cing pang ngalakeun!”.

Ngadenge kitu, geuwat atuh Mubarok teh nimbalan bari ngajingjrit indit “Sumuhun juragan”. Teu lila ti eta Mubarok geus datang deui ka dununganna bari mawa dalima “Sumangga dicobian juragan” Kitu pokna Mubarok kanu jadi dununganna. Ari pas diasaan buah dalima teh karasa kesed tur haseum atuh dununganna teh nyarita:”Ah ieu mah haseum tur kesed, pentil keneh dalima teh Mubarok, Cing pang ngalakeun deui hayang anu amis”. Ngadenge kitu rada ngareunjag oge eta Mubarok teh bari nyarita: “Oh kitu? punten atuh, wios abdi bade metik deui”. Gancangan carita, jol deui Mubarok teh bari mawa dalima,pokna :”Cobian tah nu ieu, amis panginten anu iyeu mah”.

Pas diasaan kunu jadi dununganna eta dalima teh semu kesed tur teuas, antukna mah nyarita deui weh dununganna teh:”Ah ieu ge atah keneh Mubarok can asak, karek oge kumengkel ieu mah”. “Euuuh kitunya juragan, wios atuh abdi bade metik deui” pokna Mubarok bari balaham-belehem.

Gancangna carita, datang deui Mubarok teh bari mawa dalima, “Ayeuna mah leres panginten juragan” pokna Mubarok bari ngasongkeun buah dalima. “Tah mun ieu bener amis yeuh rasana tur legit pisan” ceuk dununganna bari cacamuilan. Tapi saenggoning manehna ngahuapeukeun dalima manehna mikir na ieu budak teh kunaon make kudu nepika tilu kali ngala supaya meunang dalima anu asak. Kusabab heran tea antukna nyarita we dununganna teh: “Ke…ke..ari ilaing teh lin geus lila gawe nungguan ieu kebon”. “Sumuhun Juragan” tembal Mubarok singket. “Naha atuh ilaing teu bisa ngabedakeun mana dalima anu asak jeung nu teu asak”tanya dununganna deui. “Hampunten pisan juragan, saemut abdi mah abdi di dieu teh dipasihan tugas ngan saukur ngajagaan ieu kebon supaya taya anu maling tur teu ku sasatoan, upami bala dipiwarang dibabad, nya eta hungkul we anu ku abdi dipidamel teh” tembal Mubarok panjang lebar. “Jadi salila ieu ilaing can pernah ngadahar dalima?” tanya dununganna. “Teu acan kantos juragan, pan teu aya parentah ti salira sareng teu aya idin ti salira”jawab Mubarok singket. Ngareungeu jawaban Mubarok sapertikeun kitu manehna kacida katajina, tur ngagerentes dina hatena”ehmmm….ieu mah jelema teh kacida solehna”.

Dununganna tumanya deui ka Mubarok: “Ari ceuk iliang kira-kira anu cocok jadi minantu uing saha tah?” Mubarok ngajawab:”Upami saterang abdi mah, baheula kaum jahiliyyah nikahkeun palaputrana atanapi putrina teh kusabab katurunanna, kaum yahudi nikahkeunna teh ku sabab hartana, kaum nashroni nikahkeunna teh ku sabab rupana, tah pami agama urang mah nikahkeun teh ku sabab agamana” Ngareungeu jawaban Mubarok anu eces jentre kitu, eta sodagar beunghar teh tambah kataji ka Mubarok.

Gancangna carita ditikahkeun we putrina eta sodagar tea sinareng Mubarok. Buah tina nikah antara Mubarok sinareng eta putri sodagar teh nyaeta Abdulloh Bin Al_Mubarok, Ulama masyhur anu kamasyhur ku kasholehan, kapinteran tur ku berehanna.

(Nurzaman Nuh)

Suwung Ku Elmu Sepa Ku Pangabisa, Teu Apal Alif Bingkeng Alif Bingkeng Acan


Kalimah saperti judul anu di luhur mindeng pisan urang ngadengena anu nyirikeun yen jelema anu ngomong teh teu boga elmu tegesna mah bodo. Ngan lamun ku urang dititenan pas kalimah ‘teu apal alip bingkeng alip bingkeng acan’ ceuk budak santri mah eta teh kacida anehna. Coba urang guar eta kaimah ‘teu apal alip bingkeng alip bingkeng acan’ teh.

Saperti di ajar ditempat anu formal sarupaning sakola, di pasantren oge aya tingkatanna, ngan pedah ari pasantren salafi(heubeul/kuno/henteu modern) mah tingkatanna lain ku kelas 1, 2, 3 jeung saterusna tapi tingkatanna teh ditangtukeun ku kitab anu diajina. Contona dina widang fiqih; lamun budak santri ngajina masih ngeukeuweuk kitab safinah berarti masih tingkatan dasar, lamun ngajina geus kana takrib atawa fathul mu’in berarti tingkatan tengah, lamun geus kana I’anah, fathul jawad, al-umm jeung sajabana berarti tingkatan luhur. Ayeuna dina widang tajwid, lamun anu dasar mah masih keneh ulukutek dina hukum-hukum tajwid sarupaning mad, nun paeh jeung tanwin jeung nu sarupana. Anu tengah geus diajar kana makhroj, sifat,rum, naql jeung sajabana, tah anu luhur mah geus ngabandingkeun gaya bacaan antara 7 ahli qiro’at anu katelah qiroa’at sab’ah tea.

Euh ongkoh rek ngabahas alip bingkeng na iraha atuh kalahkah kana fiqih jeung tajwid sagala? Heueuh atuh sabar, pan ceuk paribasa oge sagala perkara teh kudu malapah gedang supaya caina herang laukna beunang. Na bisa kitu ngala lauk ku palapah gedang?…

Tah lamun dina widang nahwu nya pon kitu deui aya tingkatanna. Budak santri nu ngeukeuweuk kitab jurumiyah berarti masih dasar, nu ngeuleuweuk matan jurumiyah jeung imrithi katut alfiyah berarti tengah, nu ngeuweuk kitab-kitab nu patali jeung mantek, ma’ani katut bayan berarti tingkatan luhur. Ayeuna urang balik deui kana guaran urang anu patali jeung alip bingkeng tea, dina elmu nahwu bakal papanggih jeung alip bingkeng kalayan hukum-hukumna teh nyaeta pas tingkatan tengah sabab dina tingkatan dasar  ngan ukur apal rupa teu ngaho ngaran jeung memang can diguar bahasan alip bingkeng dina eta tingkatan mah.

Tah dumasar kana eta jelema nu ngucapkeun ‘teu apal alip bingkeng alip bingkeng acan’ berarti asup kana tingkatan dasar tadi, jadi minimal dina fiqhna geus molotok sapinahna, dina tajwidna geus molotok hukum-hukumna, dina sorop geus molotok  kailani katut tasrifanna, dina tauhid geus molotok tijanna tur dina nahwu geus molotok jurmiyahna.

Halaaaaaaaaah siah ….. tong boro raah alip bingkeng bet alip lempeng anu kabagi kana alip layyinah jeung yabisah oge teu pati apal….

“”=%&#@–)(^

(Nurzaman, Nuh)

Abdas Ku Ci Kiih Anjing


Kacaritakeun aya 2 urang santri nu keur gunem catur. Santri nu kahiji salaku santri tingkatan dasar nu karek apal safinah, tijan jeung jurumiyah hungkul tur ngaliwet oge masih keneh tutung. Nu hiji deui santri tingkatan tengah lumayan lah geus apal ari tibang alif bingkeng alif bingkeng wae mah. Supaya teu hese nyebutna urang ngaranan we santri nu dasar Somad jeung santri nu tengah Juned(Punten bilih aya nu namina sami, mung sakadar panokohan). Dina gunem catur eta maranehna keur ngobrolkeun masalah مياه(miyaah) nyaeta ngabahas cai.

Si Juned ngomong kieu ka sahandapeunana Somad tea”Yeuh Mad, maneh apal teu? da meunang siah abdas ku cai kiih anjing oge”

Somad ngareunjag”Ah maenya Mang (santri nu leuwih luhur tingkatanna atawa umurna biasana lamun di pasantren salafi mah sok disebut Amang) bet ci ikih jelema oge nu kagolongkeun lain mahluk najis geus kaasup najis komo deui anjing anu najisna oge kagolongkeun tingkatan pangbeuratna nyaeta najis mugholadhoh”.

“Iyeuh coba yeuh dengekeun kaol ulama ke ku maneh bari hartikeun tiap kecapna” Tembal Si Juned.

Somad nyarita ”Heueuh sok atuh naon?”

.”Kieu yeuh من وضؤا ببول كلب صح وضؤه” Tembal Si Juned.

Si Somad rada ngahuleng bari tuluy manehna ngomong, pokna“ke..ke.. urang artikeun sakecap-sakecap, من teh hartina sing saha jalma, وضؤا hartina abdas/wudhu, ببول hartina ku cikiih, كلب hartina anjing, صح hartina mangka sah, وضؤه hartina wudhuna eta si jalama… Eh heueuh nya hartina teh sing saha jalma anu wudhu ku ci kiih anjing mangka sah wudhuna.”.

“Heueuh tah kitu ” tembal si Juned.

“Asyik euy uing meunang elmu anyar, jadi dimana-mana euweuh cai rek wudhu mangka meunang make ci kiih anjing”. Ceuk Si Somad bari bungah.

Kocapakeun saeunggeus sawatara lila ti harita si Somad ulin jeung babaturanna seja ngala jangkrik ka gunung sembung. Manehna asruk-asrukan kana rungkun neangan jangkrik nu sorana alus sarupaning madang, colat reujeung kalung. Bakating ku resep ngala jangkrik manehna jeung babaturanna poho can sholat lohor ari waktu geus tereh kana ashar. “Alah Mad geus rek jam 2 leuwih yeuh urang can sholat lohor, hayu ah neangan cai keur wudhu” ceuk babaturanna ka si Somad.

“Ah jauh neangan cai di gunung mah urang neangan anjing we keur wudhu mah”.

Babaturnanna olohok bari tuluy nyarita “Haar naha bet nengan anjing?”

”Heueuh da meunang iyeuh wudhu ku ci kiihna, hayu urang teangan” tembal si Somad. Bari teu ngarti oge antukna mah babaturanna teh nuturkeun.

“Wah euy tuh aya anjing teh, hayu urang udag” ceuk si Somad bari ngaberetek lumpat. Ari pas ngudag-ngudag anjing kitu Si Somad papanggih jeung Jang Qosim keur ngababad tegal pihumaeun.

“Na nanaonan maneh teh Somad bet ngabeberik anjing?” Tanya Jang Qosim ka Somad.

“Itu Kang abdi bade wudhu mung pan tebih pami kedah wudhuna ka lebak mah, waktos lohorna tos samporet”. Tembal Somad.

“Na rek wudhu bet ngudag-ngudag anjing?” Pokna Jang Qosim bari semu kerung.

”Euh pan saur Mang Juned oge aya katerangan sapertos kieu من وضؤا ببول كلب صح وضؤه janten sing saha jalmi anu wudhu ku ci kiih anjing mangka sah wudhuna, kitu Kang” tembal Somad kalayan atra.

”Euuuh Somad nu matak ngaji teh sing bener sing soson-soson tur bereskeun nepika jucung supaya ulah kacadian deui samodel kieu” Geleneng Jang Qosim.

”Iyeuh harti tina eta kalimah teh lain kitu, lamun saliwat mah ditempona memang siga kitu, ngan dina kecap ببول كلب hartina lain ku ci kiih anjing, ب ba dina eta huruf lain harti kalayan atawa ku, tapi bima’na ba’id tegesna mah jauh, jadi harti nu benerna mah sing saha jalma anu wudhu jauh tina ci kiih anjing tegesna teu kakeunaang ku najisna eta ci kiih mangka sah wudhuna”. “Owh kitu Kang, paingan atuh simkuring oge asa aneh tiasa wudhu ku ci kiih…hehe” Tembal si Somad ngabelenyeh bari era. “Nu matak ngaji sing bener, ulah siga jelema jaman ayeuna teu apal alip bingkeng alip bingkeng acan oge geus nyalah-nyalahkeun batur asa manehna nu pang benerna dina agama. Tuh rek wudhu mah deukeut saung Akang aya sumur nang nyieun Akang, caina mah tinggal nimba” Ceuk Jang Qosim ka Si Somad.

(Nurzaman, Nuh)