Suwung Ku Elmu Sepa Ku Pangabisa, Teu Apal Alif Bingkeng Alif Bingkeng Acan


Kalimah saperti judul anu di luhur mindeng pisan urang ngadengena anu nyirikeun yen jelema anu ngomong teh teu boga elmu tegesna mah bodo. Ngan lamun ku urang dititenan pas kalimah ‘teu apal alip bingkeng alip bingkeng acan’ ceuk budak santri mah eta teh kacida anehna. Coba urang guar eta kaimah ‘teu apal alip bingkeng alip bingkeng acan’ teh.

Saperti di ajar ditempat anu formal sarupaning sakola, di pasantren oge aya tingkatanna, ngan pedah ari pasantren salafi(heubeul/kuno/henteu modern) mah tingkatanna lain ku kelas 1, 2, 3 jeung saterusna tapi tingkatanna teh ditangtukeun ku kitab anu diajina. Contona dina widang fiqih; lamun budak santri ngajina masih ngeukeuweuk kitab safinah berarti masih tingkatan dasar, lamun ngajina geus kana takrib atawa fathul mu’in berarti tingkatan tengah, lamun geus kana I’anah, fathul jawad, al-umm jeung sajabana berarti tingkatan luhur. Ayeuna dina widang tajwid, lamun anu dasar mah masih keneh ulukutek dina hukum-hukum tajwid sarupaning mad, nun paeh jeung tanwin jeung nu sarupana. Anu tengah geus diajar kana makhroj, sifat,rum, naql jeung sajabana, tah anu luhur mah geus ngabandingkeun gaya bacaan antara 7 ahli qiro’at anu katelah qiroa’at sab’ah tea.

Euh ongkoh rek ngabahas alip bingkeng na iraha atuh kalahkah kana fiqih jeung tajwid sagala? Heueuh atuh sabar, pan ceuk paribasa oge sagala perkara teh kudu malapah gedang supaya caina herang laukna beunang. Na bisa kitu ngala lauk ku palapah gedang?…

Tah lamun dina widang nahwu nya pon kitu deui aya tingkatanna. Budak santri nu ngeukeuweuk kitab jurumiyah berarti masih dasar, nu ngeuleuweuk matan jurumiyah jeung imrithi katut alfiyah berarti tengah, nu ngeuweuk kitab-kitab nu patali jeung mantek, ma’ani katut bayan berarti tingkatan luhur. Ayeuna urang balik deui kana guaran urang anu patali jeung alip bingkeng tea, dina elmu nahwu bakal papanggih jeung alip bingkeng kalayan hukum-hukumna teh nyaeta pas tingkatan tengah sabab dina tingkatan dasar  ngan ukur apal rupa teu ngaho ngaran jeung memang can diguar bahasan alip bingkeng dina eta tingkatan mah.

Tah dumasar kana eta jelema nu ngucapkeun ‘teu apal alip bingkeng alip bingkeng acan’ berarti asup kana tingkatan dasar tadi, jadi minimal dina fiqhna geus molotok sapinahna, dina tajwidna geus molotok hukum-hukumna, dina sorop geus molotok  kailani katut tasrifanna, dina tauhid geus molotok tijanna tur dina nahwu geus molotok jurmiyahna.

Halaaaaaaaaah siah ….. tong boro raah alip bingkeng bet alip lempeng anu kabagi kana alip layyinah jeung yabisah oge teu pati apal….

“”=%&#@–)(^

(Nurzaman, Nuh)

Iklan

Abdas Ku Ci Kiih Anjing


Kacaritakeun aya 2 urang santri nu keur gunem catur. Santri nu kahiji salaku santri tingkatan dasar nu karek apal safinah, tijan jeung jurumiyah hungkul tur ngaliwet oge masih keneh tutung. Nu hiji deui santri tingkatan tengah lumayan lah geus apal ari tibang alif bingkeng alif bingkeng wae mah. Supaya teu hese nyebutna urang ngaranan we santri nu dasar Somad jeung santri nu tengah Juned(Punten bilih aya nu namina sami, mung sakadar panokohan). Dina gunem catur eta maranehna keur ngobrolkeun masalah مياه(miyaah) nyaeta ngabahas cai.

Si Juned ngomong kieu ka sahandapeunana Somad tea”Yeuh Mad, maneh apal teu? da meunang siah abdas ku cai kiih anjing oge”

Somad ngareunjag”Ah maenya Mang (santri nu leuwih luhur tingkatanna atawa umurna biasana lamun di pasantren salafi mah sok disebut Amang) bet ci ikih jelema oge nu kagolongkeun lain mahluk najis geus kaasup najis komo deui anjing anu najisna oge kagolongkeun tingkatan pangbeuratna nyaeta najis mugholadhoh”.

“Iyeuh coba yeuh dengekeun kaol ulama ke ku maneh bari hartikeun tiap kecapna” Tembal Si Juned.

Somad nyarita ”Heueuh sok atuh naon?”

.”Kieu yeuh من وضؤا ببول كلب صح وضؤه” Tembal Si Juned.

Si Somad rada ngahuleng bari tuluy manehna ngomong, pokna“ke..ke.. urang artikeun sakecap-sakecap, من teh hartina sing saha jalma, وضؤا hartina abdas/wudhu, ببول hartina ku cikiih, كلب hartina anjing, صح hartina mangka sah, وضؤه hartina wudhuna eta si jalama… Eh heueuh nya hartina teh sing saha jalma anu wudhu ku ci kiih anjing mangka sah wudhuna.”.

“Heueuh tah kitu ” tembal si Juned.

“Asyik euy uing meunang elmu anyar, jadi dimana-mana euweuh cai rek wudhu mangka meunang make ci kiih anjing”. Ceuk Si Somad bari bungah.

Kocapakeun saeunggeus sawatara lila ti harita si Somad ulin jeung babaturanna seja ngala jangkrik ka gunung sembung. Manehna asruk-asrukan kana rungkun neangan jangkrik nu sorana alus sarupaning madang, colat reujeung kalung. Bakating ku resep ngala jangkrik manehna jeung babaturanna poho can sholat lohor ari waktu geus tereh kana ashar. “Alah Mad geus rek jam 2 leuwih yeuh urang can sholat lohor, hayu ah neangan cai keur wudhu” ceuk babaturanna ka si Somad.

“Ah jauh neangan cai di gunung mah urang neangan anjing we keur wudhu mah”.

Babaturnanna olohok bari tuluy nyarita “Haar naha bet nengan anjing?”

”Heueuh da meunang iyeuh wudhu ku ci kiihna, hayu urang teangan” tembal si Somad. Bari teu ngarti oge antukna mah babaturanna teh nuturkeun.

“Wah euy tuh aya anjing teh, hayu urang udag” ceuk si Somad bari ngaberetek lumpat. Ari pas ngudag-ngudag anjing kitu Si Somad papanggih jeung Jang Qosim keur ngababad tegal pihumaeun.

“Na nanaonan maneh teh Somad bet ngabeberik anjing?” Tanya Jang Qosim ka Somad.

“Itu Kang abdi bade wudhu mung pan tebih pami kedah wudhuna ka lebak mah, waktos lohorna tos samporet”. Tembal Somad.

“Na rek wudhu bet ngudag-ngudag anjing?” Pokna Jang Qosim bari semu kerung.

”Euh pan saur Mang Juned oge aya katerangan sapertos kieu من وضؤا ببول كلب صح وضؤه janten sing saha jalmi anu wudhu ku ci kiih anjing mangka sah wudhuna, kitu Kang” tembal Somad kalayan atra.

”Euuuh Somad nu matak ngaji teh sing bener sing soson-soson tur bereskeun nepika jucung supaya ulah kacadian deui samodel kieu” Geleneng Jang Qosim.

”Iyeuh harti tina eta kalimah teh lain kitu, lamun saliwat mah ditempona memang siga kitu, ngan dina kecap ببول كلب hartina lain ku ci kiih anjing, ب ba dina eta huruf lain harti kalayan atawa ku, tapi bima’na ba’id tegesna mah jauh, jadi harti nu benerna mah sing saha jalma anu wudhu jauh tina ci kiih anjing tegesna teu kakeunaang ku najisna eta ci kiih mangka sah wudhuna”. “Owh kitu Kang, paingan atuh simkuring oge asa aneh tiasa wudhu ku ci kiih…hehe” Tembal si Somad ngabelenyeh bari era. “Nu matak ngaji sing bener, ulah siga jelema jaman ayeuna teu apal alip bingkeng alip bingkeng acan oge geus nyalah-nyalahkeun batur asa manehna nu pang benerna dina agama. Tuh rek wudhu mah deukeut saung Akang aya sumur nang nyieun Akang, caina mah tinggal nimba” Ceuk Jang Qosim ka Si Somad.

(Nurzaman, Nuh)